GDPR

Tinem legatura: Facebook Linked In Twitter Youtube


POLITICA MULTI DATA SOFT PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

MULTI DATA SOFT urmăreste activ protejarea vietii private și a confidentialitătii datelor cu caracter personal pe care compania le prelucrează în legătură cu serviciile pe care le oferă clientilor. Serviciile MULTI DATA SOFT consta in principal in oferirea de servicii de consultanta IT catre persoane juridice. In cadrul proceselor de prospectare, ofertare, contractare sau in cadrul evenimentelor de marketing, este posibil ca MULTI DATA SOFT sa intre in posesia unor date cu caracter personal.

MULTI DATA SOFT garanteaza un control asupra propriilor date cu caracter personal, securitatea juridică si practică pentru persoane fizice.


PRINCIPII GDPR


INTEGRITATE SI CONFIDENTIALITATE

Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale si împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin măsuri tehnice si organizatorice corespunzătoare.


SECURITATE SI CONFIDENTIALITATE

Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care să asigure în mod adecvat securitatea si confidentialitatea acestora, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal si a echipamentului utilizat pentru prelucrare.


TRANSPARENTA

In cadrul MULTI DATA SOFT orice prelucrare de date cu caracter personal este legală si echitabilă deoarece se asigura ca

 • orice informatii si comunicări referitoare la prelucrarea respectivelor date cu caracter personal sunt usor accesibile si usor de înteles si că se utilizează un limbaj simplu si clar.
 • informarea persoanelor vizate privind scopurile prelucrării, precum si oferirea de informatii suplimentare, pentru a asigura o prelucrare echitabilă si transparentă în ceea ce priveste persoanele vizate se realizeaza cu scopul de a garanta dreptul acestora de a li se confirma si comunica datele cu caracter personal care le privesc si care sunt prelucrate.
 • persoanele sunt informate cu privire la riscurile, normele, garantiile si drepturile în materie de prelucrare a datelor si cu privire la drepturile în legătură cu prelucrarea.


INFORMATII CONCISE, USOR ACCESIBILE SI USOR DE ÎNTELES

In cadrul MULTI DATA SOFT informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt concise, usor accesibile si usor de înteles.

Pentru informare se utilizeaza un limbaj simplu si clar, precum si vizualizare acolo unde este cazul.

Aceste informatii pot fi furnizate si în format electronic, de exemplu atunci când sunt adresate publicului, prin intermediul website-ului MULTI DATA SOFT.


LEGALITATEA PRELUCRĂRII

In cadrul MULTI DATA SOFT prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă si în măsura în care

 • persoana vizată si-a dat consimtământul pentru prelucrarea datelor
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligatii legale a MULTI DATA SOFT;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de MULTI DATA SOFT sau de o parte tertă, cu exceptia cazului în care prevalează interesele sau drepturile si libertătile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.


DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt

 • colectate în scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte si, în cazul în care este necesar, actualizate;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăseste perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele

În vederea asigurării faptului că datele cu caracter personal nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar, MULTI DATA SOFT

 • stabileste termene pentru stergere,
 • stabileste termene pentru revizuirea periodică.
 • ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele inexacte sunt rectificate sau sterse.


INFORMAREA DESPRE OPERATIUNILE DE PRELUCRARE

MULTI DATA SOFT se angajeaza sa

 • informeze persoana vizată cu privire la existenta / scopurile operatiunilor de prelucrare
 • furnizeze informatii suplimentare pentru a asigura o prelucrare echitabilă si transparenta


CONSIMTĂMÂNTUL

Consimtământul persoanei este acordat

 • în urma unei cereri transmise, a carei continut este clar si concis
 • printr-o actiune neechivocă care constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunostintă de cauză si clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declaratie făcută în scris, inclusiv în format electronic, sau verbal.
 • consimtământul este dat pentru toate scopurile prelucrării dacă prelucrarea datelor se face în mai multe scopuri

 Conditii privind consimtământul

 • În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimtământ, MULTI DATA SOFT este în măsură să demonstreze că persoana vizată si-a dat consimtământul pentru prelucrarea datelor sale
 • Persoana vizată are dreptul să îsi retragă în orice moment consimtământul. Retragerea consimtământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimtământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimtământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.


RISCURI

MULTI DATA SOFT a implementat un sistem de management al riscurilor cu scopul de a

 • preveni riscul pentru drepturile si libertătile persoanelor poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de natură fizică, materială sau morală, înspecial în cazurile în care: prelucrarea poate conduce la discriminare, furt sau fraudă a identitătii, pierdere financiară, compromiterea reputatiei, pierderea confidentialitătii datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional, inversarea neautorizată a pseudonimizării sau la orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau socială;
 • asigura ca persoanele vizate sa nu poata fi private de drepturile si libertătile lor sau împiedicate să-si exercite controlul asupra datelor lor cu caracter personal;
 • acorda atentie riscurilor pe care le prezintă prelucrarea datelor, cum ar fi distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, în mod accidental sau ilegal, care pot duce în special la prejudicii fizice, materiale sau morale, la evaluarea riscului pentru securitatea datelor cu caracter personal


MĂSURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE

In cadrul MULTI DATA SOFT s-au implementat masuri cu rolul de a

 • se asigura protectia în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal prin adoptarea de măsuri tehnice si organizatorice corespunzătoare
 • se adopta politici interne si a se pune în aplicare măsuri care să respecte principiile protectiei datelor începând cu momentul conceperii si cel al protectiei implicite a datelor.


ÎNCĂLCAREA SECURITĂTII DATELOR

Dacă aveti intrebări sau sesizari cu privire la administrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactati la adresa office@multidatasoft.com.

De îndată ce a luat cunostintă de producerea unei încălcări a securitătii datelor cu caracter personal, MULTI DATA SOFT va notifica această încălcare Autoritătii de supraveghere în cel mult 72 de ore după ce a luat la cunostintă de existenta acesteia, cu exceptia cazului în care demonstreaza că încălcarea securitătii prezinta risc pentru drepturile / libertătile persoanelor. 


DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 

Dreptul de acces

Persoana vizată are dreptul de a obtine o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc iar, în caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective.

Dreptul de rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obtine, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Dreptul de a fi uitat

Persoana vizată are dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar MULTI DATA SOFT va sterge aceste date fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restrictionarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obtine restrictionarea prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în conditiile Regulamentului GDPR.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul la opozitie

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului, din motive legate de situatia particulară în care se află.

Cooperarea cu autoritatea de supraveghere

MULTI DATA SOFT si persoana împuternicită de operator si, după caz, reprezentantul acestora cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor lor.

Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securitătii datelor cu caracter personal

În cazul în care încălcarea securitătii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertătile persoanelor fizice, MULTI DATA SOFT informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.

Responsabilul cu protectia datelor

MULTI DATA SOFT desemnează un responsabil pe baza calitătilor profesionale si, în special, a cunostintelor de specialitate în dreptul si practicile din domeniul protectiei datelor, precum si pe baza capacitătii de a îndeplini sarcinile prevăzute in Regulamentul GDPR.


ANGAJAMENT

 

Managementul de la cel mai inalt nivel isi mentine angajamentul permanent pentru imbunatatirea continua a masurilor de securitate a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal in vederea cresterii performantei in domeniile:

 • confidentialitatii
 • disponibilitatii
 • integritatii datelor cu caracter personal

In sustinerea celor declarate, MULTI DATA SOFT are implementat si certificat un sistem privind securitatea informatiilor, in conformitate cu standardul ISO 27001, inca din anul 2010.

Prezenta POLITICA privind GDPR va fi revizuita permanent in scopul adaptarii cerintelor de securitate a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. MULTI DATA SOFT va mentine POLITICA in acord cu cerintele de securitate a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal si nu in ultimul rand in acord cu cerintele specifice ale clientilor.

Prezenta POLITICA este comunicata atat in cadrul organizatiei cat si partilor interesate, pe website-ul societatii.

Data ultimei modificari: 10 octombrie 2018